FILIPA VIEIRA

Fado singer Filipa Vieira presents her debut album "Sabe Deus”.